Te afli in categoria ‘Timp Liber’

Ro[ii de Turcia [i barabule de Olanda, în traista ]\ranului rom=n smintit de tranzi]ie… A[a ceva nu se uit\ u[or, dup\ cum nu se uit\ nici pofta oamenilor pentru mezeluri, salamuri [i tacîmuri pe care nici cîinele nu le-ar mînca. {i dac\ la toate acestea mai ad\uga]i [i ni[te bidoane pe care scrie...

Vi-l închipui]i pe Gheorghe Dinic\ vorbind în chinez\? Dac\ nu, merge]i pe YouTube [i cere]i un film românesc dublat la Beijing. Nu am mai rîs de mult în hohote pîn\ alalt\ieri, cînd un prieten de pe Facebook a postat un fragment dintr-un film al lui Sergiu Nicolaescu, dublat în chinez\. Prietenul nu f\cea nici un comentariu (nu trimitea la ini]iativa recent\ a...

„Ar trebui s\ existe povestitori de anecdote care s\ umble prin spitale. O anecdot\ bun\ e un adev\rat elixir de via]\. Cred c\ un muribund ar trebui s\ zîmbeasc\ de-ar afla de existen]a acelui m\runt nobil de ]ar\ francez c\ruia nu mic\ i-a fost mirarea cînd a aflat c\ toat\ via]a lui ar fi vorbit în proz\“. Ce idee terapeutic\ aproape ultramodern\, nu? Sincer...

Al\turi de Yemen, Somalia reprezint\ un teren fertil de recrutare [i antrenament pentru terorismul islamic. În acest moment, mai mult decît oricînd în ultimii ani, ar fi posibil un demers politico-militar care s\ schimbe fundamental raporturile de for]e de pe teren [i în acela[i timp s\ reprezinte o puternic\ lovitur\ logistic\ împotriva Al Qaeda. Moartea lui Osama...

Un subiect abandonat sau doar am`nat? Seniorul Corneliu Coposu nu-[i ascundea sentimentele monarhiste. Dimpotriv\, ]\r\nistul f\cuse din aceast\ preferin]\ un blazon de glorie trecut\ [i viitoare. Monarhia era prima institu]ie chemat\ s\ salveze Rom=nia dup\ 45 de ani de comunism. Prea pu]ini i-au dat aten]ie, `n vreme ce majoritatea l-au `njurat muncitore[te. Un alt monarhist...

Motivul esen]ial pentru care, pe lîng\ anvergura de preot, teolog [i filosof social, Ioan Paul II a fost un mare om politic ]ine de faptul c\ esen]a mesajului s\u a r\mas în permanen]\ aceea[i, cuprinzînd idei articulate logic, din care decurgea o ac]iune întemeiat\ moral. Beatificarea lui Ioan Paul II este un eveniment a c\rui semnifica]ie nu poate fi limitat\ la...

loading...
romfour romfourromfour romfourromfourromfourromfour