Te afli in categoria ‘Timp Liber’

* Deja faptul c\ am ajuns la primul sf`r[it de s\pt\m`n\ de februarie ar trebui s\ ne cam pun\ pe g`nduri. Ca mai ieri erau Cr\ciunul, Revelionul, ca mai ieri era ianuarie, ca acum un ceas era Ziua Unirii, cu hora [i cu huiduielile aferente! Unde s-au dus zilele [i lunile, unde s-a dus timpul, c`nd s-a dus?...

De schimb\rile pe cale s\ se produc\ la Cairo depinde inclusiv politica Uniunii Europene `n zona M\rii Negre. Emancipate de vecin\tatea Uniunii Europene, practic a fostelor metropole care le-au dominat secole de-a r`ndul, ]\rile din nordul Africii [i, `n mai mic\ m\sur\, din estul spa]iului mediteranean lupt\ acum a doua oar\ `n istoria lor pentru independen]\ –...

Am construit o cultur\ a corup]iei, un mecanism diabolic, perfec]ionat pîn\ la detalii infinitezimale, iar acum ne ar\t\m surprin[i de agresivitatea lui. Ca în povestea creatorului ucis de propria sa crea]ie, st\m iner]i, a[teptînd. Nu pe Godot, ci pe Schengen. Un sondaj de opinie (despre care am citit zilele trecute), conform c\ruia [aptezeci la sut\ dintre...

Actualele conflicte care au cuprins aproape întreaga lume musulman\ s`nt în primul rînd cultural-civiliza]ionale [i numai apoi economice [i politice. În încercarea de a în]elege actualele evenimente, f\r\ precedent, din lumea islamic\, izbucnite parc\ din senin în ]\ri ca Tunisia, Egipt, Turcia, Liban, Sudan, Algeria, Iordania [i Yemen, am c\utat s\ m\ informez...

S-au creat, în ultimele decenii, dou\ culturi, dou\ Românii, care î[i reteaz\, treptat, pun]ile de comunicare [i interac]iune. Le-am putea numi „cultura abandonatului b\trîn” [i „cultura emigratului tîn\r”. Reu[esc foarte rar s\ urm\resc un film românesc de la cap la coad\, chiar atunci cînd e vorba despre cele premiate [i l\udate de exper]i interna]ionali....

Veto-ul Var[oviei fa]\ de un important acord UE – Rusia din cauza embargoului c\rnii impus de ru[i pare s\ fie exemplul care inspir\ Bucure[tiul `n cazul unui eventual refuz de accedere `n Spa]iul Schengen. Contraatacul ministrului român de Externe la rumoarea iscat\ `n special de Fran]a `n mediile politice europene a fost primit cu bra]ele deschise `n comentariile...