Te afli in categoria ‘Timp Liber’

Dorohoiul are farmecul lui inegalabil, chiar [i acum. Evreii care au populat ora[ul au imprimat ceva din gena lor de orientali; chiar [i dup\ exodul lor spre Israel, ceva a r\mas în oamenii de acolo. Au asimilat românii de la evrei, dar [i evreii de la români. Astfel a ap\rut românul-ovrei sau, dac\ vre]i,...

* Vara asta, dup\ cum poate deja v-a]i dat seama, se apropie de un sf`r[it inevitabil, calendaristic [i astronomic. Ce spuneam de cur`nd, `n leg\tur\ cu zicala aia, “Dup\ Sf`nta M\rie po]i s\ faci `n p\l\rie!”. Vara asta, c\lduroas\ peste m\sur\, va l\sa locul, dup\ nu se [tie c`te zile (meteorologii habar n-au, ca de obicei!), ploilor triste, dar [i roadelor...

. Creştinii celebrează, duminică, Adormirea Maicii Domnului, cunoscută ca Sfânta Maria Mare, ultimul praznic împărătesc din anul bisericesc, sărbătoare pregătită printr-un post de două săptămâni, al treilea din acest an după postul Paştilor şi cel al Sfinţilor Petru şi Pavel. Maica Domnului este cea mai înaltă “sfinţenie omenească cunoscută...

Dac\ vrem s\ facem din România o ]ar\ competitiv\ din punct de vedere turistic, ar cam trebui – deocamdat\ – s\ ne vedem lungul nasului. “Nu e ]ar\ mai frumoas\ decît România. Dumnezeu a ales ca vena jugular\, care este Dun\rea, s\ se verse aici, sub ochii no[tri în Marea Neagr\” ([.a.m.d.) exclama, extatic, Corneliu Vadim Tudor, într-o recent\ emisiune TV,...

Decizia, total nedreapt\, arat\ c\ o serie restr`ns\ de subiec]i din r`ndul unei societ\]i poate s\-[i creeze un mediu separat de restul structurii [i s\ `[i extrag\ avantaje, rente, de pe urma `ntregului ansamblu. O bun\ parte din situa]ia critic\ prin care trecem `n prezent, at`t la nivel social dar mai ales economic, se datoreaz\ modului `n care este construit sectorul...

S-a `nt`mplat `n 9 august, 2010. Era ora trei diminea]a, iar eu m\ aflam, rupt de oboseal\, `ntr-o camer\ de hotel la Roma, `ncerc`nd s\ sting lumina pentru a m\ culca. Am c\utat [i-am tot c\utat f\r\ succes `ntrerup\torul, p`n\ `and brusc am descoperit chiar l`ng\ perna mea un buton mic [i alb pe care am apasat imediat. Clic! … `ns\ lumina continu\ s\ ard\. ~ntrerupatoarele...