Te afli in categoria ‘Timp Liber’

Actualele conflicte care au cuprins aproape întreaga lume musulman\ s`nt în primul rînd cultural-civiliza]ionale [i numai apoi economice [i politice. În încercarea de a în]elege actualele evenimente, f\r\ precedent, din lumea islamic\, izbucnite parc\ din senin în ]\ri ca Tunisia, Egipt, Turcia, Liban,...

S-au creat, în ultimele decenii, dou\ culturi, dou\ Românii, care î[i reteaz\, treptat, pun]ile de comunicare [i interac]iune. Le-am putea numi „cultura abandonatului b\trîn” [i „cultura emigratului tîn\r”. Reu[esc foarte rar s\ urm\resc un film românesc de la cap la coad\, chiar atunci cînd e vorba despre cele premiate [i l\udate de exper]i interna]ionali....

Veto-ul Var[oviei fa]\ de un important acord UE – Rusia din cauza embargoului c\rnii impus de ru[i pare s\ fie exemplul care inspir\ Bucure[tiul `n cazul unui eventual refuz de accedere `n Spa]iul Schengen. Contraatacul ministrului român de Externe la rumoarea iscat\ `n special de Fran]a `n mediile politice europene a fost primit cu bra]ele deschise `n comentariile...

Românul american – ca oricare membru al oric\rei diaspore – r\mîne, în esen]\, un exilat [i sufer\, prin urmare, de toate automatismele comportamentale ale acestei categorii: sensibilitate excesiv\, grefat\ pe suspiciune, mania persecu]iei, vag\ ostilitate [i rigiditate fa]\ de ]ara de origine, complex obscur de marginalizare. Sînt bîntuit, în ultima...

În timp ce în lume banii circul\ cu vitez\ tot mai accelerat\, tranzac]ionîndu-se nu doar bunuri de consum sau de capital, dar [i diverse devize, ac]iuni, obliga]iuni, derivate financiare, dar [i deficite, datorii publice [i private, promisiuni [i iluzii, noi st\m cu banii la muceg\it [i BNR-ul face profit cît Banca Angliei. E posibil a[a ceva în vreme de criz\ grea...

Orientarea spre managementul crizelor a scos Alian]a din mediul s\u de referin]\, cel euroatlantic. Cre[terea importan]ei „securit\]ii cooperative” ar trebui s\ înt\reasc\ aceast\ tendin]\ a NATO de a deveni un actor global. În condi]iile în care [i Uniunea European\ împ\rt\[e[te o viziune similar\ despre securitate – de[i termenul nu apare ca atare în Strategia...