Te afli in categoria ‘Timp Liber’

. Creştinii celebrează, duminică, Adormirea Maicii Domnului, cunoscută ca Sfânta Maria Mare, ultimul praznic împărătesc din anul bisericesc, sărbătoare pregătită printr-un post de două săptămâni, al treilea din acest an după postul Paştilor şi cel al Sfinţilor Petru şi Pavel. Maica Domnului...

Dac\ vrem s\ facem din România o ]ar\ competitiv\ din punct de vedere turistic, ar cam trebui – deocamdat\ – s\ ne vedem lungul nasului. “Nu e ]ar\ mai frumoas\ decît România. Dumnezeu a ales ca vena jugular\, care este Dun\rea, s\ se verse aici, sub ochii no[tri în Marea Neagr\” ([.a.m.d.) exclama, extatic, Corneliu Vadim Tudor, într-o recent\ emisiune TV,...

Decizia, total nedreapt\, arat\ c\ o serie restr`ns\ de subiec]i din r`ndul unei societ\]i poate s\-[i creeze un mediu separat de restul structurii [i s\ `[i extrag\ avantaje, rente, de pe urma `ntregului ansamblu. O bun\ parte din situa]ia critic\ prin care trecem `n prezent, at`t la nivel social dar mai ales economic, se datoreaz\ modului `n care este construit sectorul...

S-a `nt`mplat `n 9 august, 2010. Era ora trei diminea]a, iar eu m\ aflam, rupt de oboseal\, `ntr-o camer\ de hotel la Roma, `ncerc`nd s\ sting lumina pentru a m\ culca. Am c\utat [i-am tot c\utat f\r\ succes `ntrerup\torul, p`n\ `and brusc am descoperit chiar l`ng\ perna mea un buton mic [i alb pe care am apasat imediat. Clic! … `ns\ lumina continu\ s\ ard\. ~ntrerupatoarele...

* Azi e vineri; logic, poim`ine va fi duminic\. Duminic\, 15 august, Sf`nta Maria. ~n contextul continuit\]ii rom=nilor pe aceste meleaguri, trebuie amintit\ vorba aia, b\tr`neasc\, “Dup\ Sf`nta M\rie faci `n ea, de p\l\rie!”. Adic\, `n anumite zone geografice ale patriei, dup\ Sf`nta Maria, dup\ 15 august, vremea se schimb\, se r\ce[te, a[adar rom=nul ar trebui...

* Soarele arde. Radia]iile ard. Tsunami-ul solar arde. Apa m\rii e plin\ de mizerii [i de turi[ti. A mai r\mas aproape o lun\ de var\: ce facem? Unde mergem, pentru a `mbina utilul cu pl\cutul [i veselia cu s\n\tatea? P\i, ne uit\m la brandul de ]ar\ [i vedem pe el o frunz\ verde [i o ap\ curg\toare, deci… Nu, nu la rudele dumneavoastr\ din zonele inundate ne g`ndeam...

romfour romfourromfour romfourromfourromfourromfour