Te afli in categoria ‘Timp Liber’

Veto-ul Var[oviei fa]\ de un important acord UE – Rusia din cauza embargoului c\rnii impus de ru[i pare s\ fie exemplul care inspir\ Bucure[tiul `n cazul unui eventual refuz de accedere `n Spa]iul Schengen. Contraatacul ministrului român de Externe la rumoarea iscat\ `n special de Fran]a `n mediile...

Românul american – ca oricare membru al oric\rei diaspore – r\mîne, în esen]\, un exilat [i sufer\, prin urmare, de toate automatismele comportamentale ale acestei categorii: sensibilitate excesiv\, grefat\ pe suspiciune, mania persecu]iei, vag\ ostilitate [i rigiditate fa]\ de ]ara de origine, complex obscur de marginalizare. Sînt bîntuit, în ultima...

În timp ce în lume banii circul\ cu vitez\ tot mai accelerat\, tranzac]ionîndu-se nu doar bunuri de consum sau de capital, dar [i diverse devize, ac]iuni, obliga]iuni, derivate financiare, dar [i deficite, datorii publice [i private, promisiuni [i iluzii, noi st\m cu banii la muceg\it [i BNR-ul face profit cît Banca Angliei. E posibil a[a ceva în vreme de criz\ grea...

Orientarea spre managementul crizelor a scos Alian]a din mediul s\u de referin]\, cel euroatlantic. Cre[terea importan]ei „securit\]ii cooperative” ar trebui s\ înt\reasc\ aceast\ tendin]\ a NATO de a deveni un actor global. În condi]iile în care [i Uniunea European\ împ\rt\[e[te o viziune similar\ despre securitate – de[i termenul nu apare ca atare în Strategia...

Sîntem o ]ar\ de [mecheri, dar [i o ]ar\ de pro[ti, zise apoi turdanul. N-ar trebui s\ mai pl\tim nimic, dac\ autorit\]ile nu fac nimic, dac\ nu-s în stare s\ rezolve problemele! În precedentul articol inspirat de o c\l\torie cu autocarul în Germania ziceam c\ ar mai fi fost de povestit – iar acum asta fac, pentru c-ar fi realmente p\cat s\ las povestea incomplet\. O...

Adev\rul subiectului cre[tin e unul de ordin evenimen]ial, subliniaz\ Alain Badiou. Adev\rul lui nu e un con]inut de g`ndire, o doctrin\, nu este Legea, ci reprezint\, pur [i simplu, un eveniment, o survenire. Acest adev\r nu e unul memorat, nu e de ordinul trecutului, ci de ordinul viitorului. Filosoful Alain Badiou – foto – (n. 1937) are un stil pu]in atractiv,...