Te afli in categoria ‘Timp Liber’

C=nd Hristos a `nviat din mor]i, spune c=ntarea ~nvierii: „Cu moartea pre moarte c\lc=nd [i celor din morminte via]\ d\ruindu-le”. Ast\zi, vedem, din p\cate, `n anun]urile de mic\ publicitate sintagme eronate precum: „…X, a trecut `n nefiin]\” sau „Odihneasc\-se `n pace”, ceea ce ne duce cu...

Centrul con[tiin]ei nu s-ar afla nici în subiect, nici în obiect, ci în „intervalul” intermediar dintre polii experien]ei, între divin [i uman, între dimensiunea sa trupeasc\ [i realitatea spre care tinde [i din care provine ab initio. De fapt, mai bine spus e c\ ea, con[tiin]a, particip\ teandric la realitatea ambelor dimensiuni. Eric Voegelin (1901-1985) este...

Dou\ lucruri trebuie spuse. Mai întîi, aceast\ a[a-zis\ „sensibilizare” deocheat\ a opiniei publice nu duce decît invers, la dezgustarea acesteia. În al doilea rînd, abolirea grani]ei dintre ceea ce este public [i ceea ce este privat, c\ci la aceasta atenteaz\ aceste parade, este în opozi]ie flagrant\ cu dou\ din principiile statului modern. Acestea sînt: separarea...

Ro[ii de Turcia [i barabule de Olanda, în traista ]\ranului rom=n smintit de tranzi]ie… A[a ceva nu se uit\ u[or, dup\ cum nu se uit\ nici pofta oamenilor pentru mezeluri, salamuri [i tacîmuri pe care nici cîinele nu le-ar mînca. {i dac\ la toate acestea mai ad\uga]i [i ni[te bidoane pe care scrie „vin de mas\”, dar numai vin nu e, ve]i în]elege, poate,...

Vi-l închipui]i pe Gheorghe Dinic\ vorbind în chinez\? Dac\ nu, merge]i pe YouTube [i cere]i un film românesc dublat la Beijing. Nu am mai rîs de mult în hohote pîn\ alalt\ieri, cînd un prieten de pe Facebook a postat un fragment dintr-un film al lui Sergiu Nicolaescu, dublat în chinez\. Prietenul nu f\cea nici un comentariu (nu trimitea la ini]iativa recent\ a...

„Ar trebui s\ existe povestitori de anecdote care s\ umble prin spitale. O anecdot\ bun\ e un adev\rat elixir de via]\. Cred c\ un muribund ar trebui s\ zîmbeasc\ de-ar afla de existen]a acelui m\runt nobil de ]ar\ francez c\ruia nu mic\ i-a fost mirarea cînd a aflat c\ toat\ via]a lui ar fi vorbit în proz\“. Ce idee terapeutic\ aproape ultramodern\, nu? Sincer...