Te afli in categoria ‘Timp Liber’

V-a]i imaginat vreodata ca poate exista o telenovela pe un scenariu demn de Caragiale? Ei bine, vorba poetului, putem exclama cu neascunsa bucurie: este! E vorba de o opera colectiv\, cu mai mul]i autori a[adar, contribu]ia cea mai consistenta împ\r]indu-se între „Cotidianul.ro”, „Realitatea TV”,...

* ~n fine, am reu[it s\ apuc\m [i ultimele zile ale verii de criz\ 2010. A fost o var\ bun\ pentru unii (pentru mini[tri [i parlamentari, de exemplu), dar mai pu]in bun\ pentru al]ii (pentru ]\ranii inunda]i, de exemplu), pentru unii a fost o var\ agitat\, pentru al]ii a fost o var\ lini[tit\ (de pild\, pentru un fost vecin al nostru, r\posat `n 1982, la v`rsta de 87 de...

Înc\ de la ora patru Donose nu mai avea somn. Era cald în camer\ [i, chiar cu u[a de la balcon deschis\, nu se r\corea mai deloc. Nu numai c\ldura îi fug\rise somnul, ci [i problemele multe cu care se confrunta. Feciorul a r\mas [omer [i acesta avea doi copii. – Te rog, tat\, cu împrumut, m\car trei sute de lei, se ruga acesta cu o voce sfîr[it\. Donose [tia...

Oamenii cu titluri care declar\ c\ nu citesc mizerii cotidiene sau reviste culturale, introduc`nd aici [i o not\ de dispre], speciali[tii care nu suport\ literatura [i nu calc\ prin s\li de teatru sau de concerte stau confortabil al\turi de îmbog\]i]ii cu ma[ini enorme, care te scuip\ dac\ le blochezi calea sau `]i arat\ degetul în semn de dispre]. No]iunea de complexitate...

Clasa politic\ actual\ este cel mai mare obstacol `n calea dezvolt\rii Rom=niei. ~nainte de 1989, grani]ele Rom=niei erau ferecate. Puteai intra, dar nu aveai voie s\ ie[i. Motivul “arestului“ la domiciliu al unui `ntreg popor se b\nuia. Dac\ rom=nii ar fi avut posibilitatea s\ emigreze, se credea c\, `n c`teva s\pt\m`ni, ]ara ar fi devenit pustie. Umbla [i o vorb\:...

Istoriile unor epoci delimitate, eventual tratatele colective au sor]i de izb`nd\, dar o sintez\ de autor care s\ acopere pertinent o întreag\ literatur\, s\-i traseze articula]iile, s\-i impun\ ierarhia valoric\ [i care s\ nu arunce la co[ un întreg fundal de pe care se ridic\ piscurile nu mai e posibil\ azi. Citind [i recenz`nd cur`nd o nou\ istorie a literaturii române,...

romfour romfourromfour romfourromfourromfourromfour