Te afli in categoria ‘Timp Liber’

* ~n fine, am reu[it s\ apuc\m [i ultimele zile ale verii de criz\ 2010. A fost o var\ bun\ pentru unii (pentru mini[tri [i parlamentari, de exemplu), dar mai pu]in bun\ pentru al]ii (pentru ]\ranii inunda]i, de exemplu), pentru unii a fost o var\ agitat\, pentru al]ii a fost o var\ lini[tit\ (de pild\, pentru...

Înc\ de la ora patru Donose nu mai avea somn. Era cald în camer\ [i, chiar cu u[a de la balcon deschis\, nu se r\corea mai deloc. Nu numai c\ldura îi fug\rise somnul, ci [i problemele multe cu care se confrunta. Feciorul a r\mas [omer [i acesta avea doi copii. – Te rog, tat\, cu împrumut, m\car trei sute de lei, se ruga acesta cu o voce sfîr[it\. Donose [tia...

Oamenii cu titluri care declar\ c\ nu citesc mizerii cotidiene sau reviste culturale, introduc`nd aici [i o not\ de dispre], speciali[tii care nu suport\ literatura [i nu calc\ prin s\li de teatru sau de concerte stau confortabil al\turi de îmbog\]i]ii cu ma[ini enorme, care te scuip\ dac\ le blochezi calea sau `]i arat\ degetul în semn de dispre]. No]iunea de complexitate...

Clasa politic\ actual\ este cel mai mare obstacol `n calea dezvolt\rii Rom=niei. ~nainte de 1989, grani]ele Rom=niei erau ferecate. Puteai intra, dar nu aveai voie s\ ie[i. Motivul “arestului“ la domiciliu al unui `ntreg popor se b\nuia. Dac\ rom=nii ar fi avut posibilitatea s\ emigreze, se credea c\, `n c`teva s\pt\m`ni, ]ara ar fi devenit pustie. Umbla [i o vorb\:...

Istoriile unor epoci delimitate, eventual tratatele colective au sor]i de izb`nd\, dar o sintez\ de autor care s\ acopere pertinent o întreag\ literatur\, s\-i traseze articula]iile, s\-i impun\ ierarhia valoric\ [i care s\ nu arunce la co[ un întreg fundal de pe care se ridic\ piscurile nu mai e posibil\ azi. Citind [i recenz`nd cur`nd o nou\ istorie a literaturii române,...

Regretatul Dumitru Irimia scria în „Gramatica limbii române”, (Editura Polirom, Ia[i, 1997): „Schimbarea normei ortografice prin Hot\rîrea Academiei Române din 17.II.1993 a fost impus\ cu mijloace intrînd în contradic]ie cu principii fundamentale ale desf\[ur\rii vie]ii [tiin]ifice. Modific\rile impuse (î din â) nu au întemeiere [tiin]ific\”. Prin 1993...

romfour romfourromfour romfourromfourromfourromfour