Te afli in categoria ‘Timp Liber’

“Minunat este Dumnezeu `ntru sfin]ii S\i, Dumnezeul lui Israel!” (Ps.  67, 36) Fra]i cre[tini, Pe la anul 1025 dup\ Hristos, `ntr-un frumos r\s\rit de soare, `n or\[elul Epivat, nu departe de vestita cetate a Bizan]ului – Constantinopol, a deschis ochii feti]a Parascheva. Bucurie ne]\rmurit\ cuprinse...

Haide]i s\ o recunoa[tem deschis, chiar dac\ nu ne cade bine: servitori umili la case mari, `ntor[i acas\, o facem adesea pe boierna[ii `ntr-un fel no man’s land. Am spus-o, de mai multe ori, [i `n trecut (asum`ndu-mi, con[tient, valul de sud\lmi de pe forumuri), c\ profilul, entitatea, mentalitatea (sau orice alt\ denomina]ie vi s-ar p\rea potrivit\) românului emigrat...

I tak ave obiceiu vod\ în locuri pre multe, tîrguri, sate, în vîrv de munte au la [esu, pre unde ave libovnice: fete mari, v\dane au cu barbat. Aruncîndu frîul lui Voiti[ în mîna vel comisului, intra n\pust\ în fi[tecare cas\, iar\ boiarii steteau în frigu, pe ploaie au ghiforni]\, incotele [i zbenguielile dinluntru ascultîndu. Mult pl\cutu-i-au M\ritului {tefan...

Cre[terea puternic\ a Turciei `n ultimii ani pune România `n umbr\. Turcia a fost prima ]ar\ spre care s-au `ndreptat românii dup\ deschiderea grani]elor, `n c\utare de lucru. Asta s-a `nt`mplat `nc\ din 1990, c`nd comer]ul cu blugi [i gum\ era la cote `nalte. ~ntre timp, nego]ul cu aur [i turismul au prevalat. Ambele `ndeletniciri, la care turcii s-au dovedit a fi foarte...

Nimeni nu pare s\ mai aib\ r\gazul explica]iilor. Abrevierile, încifr\rile, acronimele de tot felul, iconografia minimalist\ [i sugestia imagistic\ au invadat intervalul postmodernit\]ii, n\ucindu-ne. Dac\ nu î]i p\strezi aten]ia, în permanen]\, la cote maxime de activitate, ri[ti s\ fii dep\[it de istorie, intri în zona gri a ambiguit\]ii. A[teptam pe cineva, în...

Prin cîteva mi[c\ri strategice, PDL revine puternic în joc. Dac\ reu[e[te impunerea votului uninominal pur la legislative, a[a cum a f\cut la prim\rii, [i comasarea alegerilor, rezultatele USL vor fi departe de ceea ce anticipeaz\ sondajele.   Nu înt`mpl\tor, la numai o zi dup\ aflarea rezultatului alegerilor par]iale din Neam] [i Maramure[, PDL discuta în Guvern...