Te afli in categoria ‘Timp Liber’

Adev\rul subiectului cre[tin e unul de ordin evenimen]ial, subliniaz\ Alain Badiou. Adev\rul lui nu e un con]inut de g`ndire, o doctrin\, nu este Legea, ci reprezint\, pur [i simplu, un eveniment, o survenire. Acest adev\r nu e unul memorat, nu e de ordinul trecutului, ci de ordinul viitorului. Filosoful...

Cui nu-i sur`de ideea unui partid format din elitele Rom=niei pe fiecare domeniu de activitate, de la ceasornicari p`n\ la manageri de multina]ionale, `n care promov\rile politice s\ se fac\ exclusiv pe criteriul meritocra]iei? ~ntr-un interviu acordat zilele trecute pentru Hotnews, fostul ministru al justi]iei, Monica Macovei, a reiterat ideea `nfiin]\rii unui nou partid....

În viitorul apropiat, pentru limba român\ va exista, în format electronic, un prim dic]ionar amplu [i de încredere, a c\rui prezen]\ printre noi va contribui la o mai bun\ în]elegere a rostului limbii române în lume. Pentru lucr\torii cu internetul a devenit o banalitate s\ aib\ la îndemîn\ un dic]ionar on-line de încredere. Pentru limba francez\ exist\ minunatul...

Se dedica poetului Dan Giosu N-am s\ în]eleg niciodat\ de ce se zice lansare de carte, a[a ca la navele cosmice. Sau ca la focoasele nucleare. Sau ca la focoasele noastre mondene: Gabriela Vrînceanu-Firea lanseaz\ un volum… Ori: Mihaela R\dulescu lanseaz\ cartea… Gabriela Zeca-Buzura lanseaz\ romanul… [i alte gra]ioase, infatigabile, halogenice doamne...

Ce va visa B\sescu `n noiembrie 2012? Totul porne[te de la o ghicitoare: va ob]ine PSD, la alegerile parlamentare de peste doi ani, un scor de 50% plus ceva? Dac\ da, atunci pesedi[tii pot dormi lini[ti]i, Victor Ponta are voie s\ se compromit\ `n continuare, iar Ion Iliescu ne poate `mp\rt\[i [i `n viitorii 20 de ani din continen]a sa ancestral\. Toat\ lumea debordeaz\...

Lipsa omului Marin Mincu o resimt nu numai cei apropia]i, ci, am avut bucuria s\ o constat, foarte mul]i scriitori, mai tineri sau mai maturi, care au v\zut în el o con[tiin]\ critic\ [i o verticalitate incomod\, care f\cea bine vie]ii noastre literare. P`n\ acum c`]iva ani m\ credeam nemuritor. Pe mine [i pe cei apropia]i. Moartea p\rea o tem\ literar\, o abstrac]iune...

romfour romfourromfour romfourromfourromfourromfour