Te afli in categoria ‘Timp Liber’

Mitropolitul Bartolomeu Anania s-a bucurat de recunoa[tere [i de respectul cuvenit activit\]ii culturale pe care a depus-o. În urm\ cu trei ani, cînd Mitropolitul Bartolomeu Anania a venit la Ia[i s\ ia parte, ca invitat de onoare, la prima edi]ie a Conferin]ei Na]ionale „Text [i discurs religios”,...

Apocalipsa lui padre M\rginean e alc\tuit\ din sonuri reci [i calde, dar [i din linii dulci [i melodioase, ce se onduleaz\, amestecîndu-se între ele, pentru a umple cu bucurie [i durere retina [i timpanul sufletului omenesc, cel pururi însetat de cunoa[terea de sine [i de Dumnezeu… Într-o bun\ tradi]ie vizionar\ ardeleneasc\, dac\ nu chiar maramure[ean\,...

* Deja faptul c\ am ajuns la primul sf`r[it de s\pt\m`n\ de februarie ar trebui s\ ne cam pun\ pe g`nduri. Ca mai ieri erau Cr\ciunul, Revelionul, ca mai ieri era ianuarie, ca acum un ceas era Ziua Unirii, cu hora [i cu huiduielile aferente! Unde s-au dus zilele [i lunile, unde s-a dus timpul, c`nd s-a dus? ~n ce s-a transformat? ~n fire albe pe la t`mple, `n straturi...

De schimb\rile pe cale s\ se produc\ la Cairo depinde inclusiv politica Uniunii Europene `n zona M\rii Negre. Emancipate de vecin\tatea Uniunii Europene, practic a fostelor metropole care le-au dominat secole de-a r`ndul, ]\rile din nordul Africii [i, `n mai mic\ m\sur\, din estul spa]iului mediteranean lupt\ acum a doua oar\ `n istoria lor pentru independen]\ –...

Am construit o cultur\ a corup]iei, un mecanism diabolic, perfec]ionat pîn\ la detalii infinitezimale, iar acum ne ar\t\m surprin[i de agresivitatea lui. Ca în povestea creatorului ucis de propria sa crea]ie, st\m iner]i, a[teptînd. Nu pe Godot, ci pe Schengen. Un sondaj de opinie (despre care am citit zilele trecute), conform c\ruia [aptezeci la sut\ dintre...

Actualele conflicte care au cuprins aproape întreaga lume musulman\ s`nt în primul rînd cultural-civiliza]ionale [i numai apoi economice [i politice. În încercarea de a în]elege actualele evenimente, f\r\ precedent, din lumea islamic\, izbucnite parc\ din senin în ]\ri ca Tunisia, Egipt, Turcia, Liban, Sudan, Algeria, Iordania [i Yemen, am c\utat s\ m\ informez...

romfour romfourromfour romfourromfourromfourromfour