Te afli in categoria ‘Timp Liber’

În]eleg [i pricep ca unui comentator în direct al unui meci îi poate sc\pa o fraza simpatica în logica-i [chiop\tînd\, precum aceasta: „Nu i-a prea reu[it absolut nimic” (lui Cristiano Ronaldo, în meciul tur Lyon- Real Madrid din optimile Champions League de pe TVR1), dar omul care sta acasa...

Nu a putut? Nu a vrut? Nu a [tiut Mai toate reformele promise de Traian B\sescu au e[uat sau vor e[ua. ~n 2011, institu]iile statului se prezint\ la fel de slabe [i de corupte ca `n urm\ cu [apte ani, ba chiar, `n unele cazuri, mai r\u dec`t atunci. Paradoxal, dar cu c`t credibilitatea [i eficien]a Parlamentului [i Guvernului au sc\zut, cu at`t puterea clasei politice...

Mitropolitul Bartolomeu Anania s-a bucurat de recunoa[tere [i de respectul cuvenit activit\]ii culturale pe care a depus-o. În urm\ cu trei ani, cînd Mitropolitul Bartolomeu Anania a venit la Ia[i s\ ia parte, ca invitat de onoare, la prima edi]ie a Conferin]ei Na]ionale „Text [i discurs religios”, aula Universit\]ii „Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i s-a dovedit...

Apocalipsa lui padre M\rginean e alc\tuit\ din sonuri reci [i calde, dar [i din linii dulci [i melodioase, ce se onduleaz\, amestecîndu-se între ele, pentru a umple cu bucurie [i durere retina [i timpanul sufletului omenesc, cel pururi însetat de cunoa[terea de sine [i de Dumnezeu… Într-o bun\ tradi]ie vizionar\ ardeleneasc\, dac\ nu chiar maramure[ean\,...

* Deja faptul c\ am ajuns la primul sf`r[it de s\pt\m`n\ de februarie ar trebui s\ ne cam pun\ pe g`nduri. Ca mai ieri erau Cr\ciunul, Revelionul, ca mai ieri era ianuarie, ca acum un ceas era Ziua Unirii, cu hora [i cu huiduielile aferente! Unde s-au dus zilele [i lunile, unde s-a dus timpul, c`nd s-a dus? ~n ce s-a transformat? ~n fire albe pe la t`mple, `n straturi...

De schimb\rile pe cale s\ se produc\ la Cairo depinde inclusiv politica Uniunii Europene `n zona M\rii Negre. Emancipate de vecin\tatea Uniunii Europene, practic a fostelor metropole care le-au dominat secole de-a r`ndul, ]\rile din nordul Africii [i, `n mai mic\ m\sur\, din estul spa]iului mediteranean lupt\ acum a doua oar\ `n istoria lor pentru independen]\ –...

romfour romfourromfour romfourromfourromfourromfour