Te afli in categoria ‘Timp Liber’

Vi-l închipui]i pe Gheorghe Dinic\ vorbind în chinez\? Dac\ nu, merge]i pe YouTube [i cere]i un film românesc dublat la Beijing. Nu am mai rîs de mult în hohote pîn\ alalt\ieri, cînd un prieten de pe Facebook a postat un fragment dintr-un film al lui Sergiu Nicolaescu, dublat în chinez\. Prietenul...

„Ar trebui s\ existe povestitori de anecdote care s\ umble prin spitale. O anecdot\ bun\ e un adev\rat elixir de via]\. Cred c\ un muribund ar trebui s\ zîmbeasc\ de-ar afla de existen]a acelui m\runt nobil de ]ar\ francez c\ruia nu mic\ i-a fost mirarea cînd a aflat c\ toat\ via]a lui ar fi vorbit în proz\“. Ce idee terapeutic\ aproape ultramodern\, nu? Sincer...

Al\turi de Yemen, Somalia reprezint\ un teren fertil de recrutare [i antrenament pentru terorismul islamic. În acest moment, mai mult decît oricînd în ultimii ani, ar fi posibil un demers politico-militar care s\ schimbe fundamental raporturile de for]e de pe teren [i în acela[i timp s\ reprezinte o puternic\ lovitur\ logistic\ împotriva Al Qaeda. Moartea lui Osama...

Un subiect abandonat sau doar am`nat? Seniorul Corneliu Coposu nu-[i ascundea sentimentele monarhiste. Dimpotriv\, ]\r\nistul f\cuse din aceast\ preferin]\ un blazon de glorie trecut\ [i viitoare. Monarhia era prima institu]ie chemat\ s\ salveze Rom=nia dup\ 45 de ani de comunism. Prea pu]ini i-au dat aten]ie, `n vreme ce majoritatea l-au `njurat muncitore[te. Un alt monarhist...

Motivul esen]ial pentru care, pe lîng\ anvergura de preot, teolog [i filosof social, Ioan Paul II a fost un mare om politic ]ine de faptul c\ esen]a mesajului s\u a r\mas în permanen]\ aceea[i, cuprinzînd idei articulate logic, din care decurgea o ac]iune întemeiat\ moral. Beatificarea lui Ioan Paul II este un eveniment a c\rui semnifica]ie nu poate fi limitat\ la...

Pe scurt, gestul lui Ioan Es. Pop trebuie salutat [i primit cu tot respectul. În acest fel, poetul Ioan Es. Pop se desparte de Marton, tîn\rul de 20 de ani, [antajat de un maior mizerabil, care e adev\ratul vinovat. E p\cat ca acesta sa r\mîna protejat de anonimat. Nu din r\zbunare, ci de dragul unui adev\r care, odata etalat public, trebuie reconstituit în întregime. Scriam,...

romfour romfourromfour romfourromfourromfourromfour