Te afli in categoria ‘Timp Liber’

Cine iese `n spa]iul public ascuns `n spatele cagulei nu poate fi recunoscut drept actor politic `ntr-o societate democratic\. Indiferent ce lozinci scandeaz\, nu poate pretinde s\ fie ascultat. Valul de violen]e de strad\ din Marea Britanie a ridicat o serie `ntreag\ de `ntreb\ri dificile referitoare la...

Acest sistem priveaz\ Rom=nia de competen]e, dar, ce este [i  mai grav, se creeaz\ un sistem nociv de propulsare a nulit\]ilor la nivelurile decizionale vitale pentru poporul rom=n. Rom=nia este victima trocului cu posturi înalte, posturi de decizie. Criteriile de numire sînt, aproape f\r\ excep]ie, cele bazate de influen]area decidentului. Nulit\]i absolute ob]in...

C=nd Hristos a `nviat din mor]i, spune c=ntarea ~nvierii: „Cu moartea pre moarte c\lc=nd [i celor din morminte via]\ d\ruindu-le”. Ast\zi, vedem, din p\cate, `n anun]urile de mic\ publicitate sintagme eronate precum: „…X, a trecut `n nefiin]\” sau „Odihneasc\-se `n pace”, ceea ce ne duce cu g=ndul c\ omul, creat dup\ chipul [i asem\narea lui Dumnezeu redevine...

Centrul con[tiin]ei nu s-ar afla nici în subiect, nici în obiect, ci în „intervalul” intermediar dintre polii experien]ei, între divin [i uman, între dimensiunea sa trupeasc\ [i realitatea spre care tinde [i din care provine ab initio. De fapt, mai bine spus e c\ ea, con[tiin]a, particip\ teandric la realitatea ambelor dimensiuni. Eric Voegelin (1901-1985) este...

Dou\ lucruri trebuie spuse. Mai întîi, aceast\ a[a-zis\ „sensibilizare” deocheat\ a opiniei publice nu duce decît invers, la dezgustarea acesteia. În al doilea rînd, abolirea grani]ei dintre ceea ce este public [i ceea ce este privat, c\ci la aceasta atenteaz\ aceste parade, este în opozi]ie flagrant\ cu dou\ din principiile statului modern. Acestea sînt: separarea...

Ro[ii de Turcia [i barabule de Olanda, în traista ]\ranului rom=n smintit de tranzi]ie… A[a ceva nu se uit\ u[or, dup\ cum nu se uit\ nici pofta oamenilor pentru mezeluri, salamuri [i tacîmuri pe care nici cîinele nu le-ar mînca. {i dac\ la toate acestea mai ad\uga]i [i ni[te bidoane pe care scrie „vin de mas\”, dar numai vin nu e, ve]i în]elege, poate,...

romfour romfourromfour romfourromfourromfourromfour