Te afli in categoria ‘Suceava’

. N b\ie]ii sunt planifica]i la aceste probe pân\ duminic\, 29 august a.c. n din cei aproximativ 1.500 de candida]i care au avut constituite dosare de concurs s-au înscris 1.349 de persoane n dup\ finalizarea probelor eliminatorii, candida]ii care le vor promova vor participa mar]i, 31 august, la proba...

N proprietarul locuin]ei situat\ `n centrul Sucevei `[i are domiciliul `n municipiul Ia[i, Poli]ia Suceava fiind sesizat\ cu privire la spargerea locuin]ei de c\tre un poli]ist care, afl=ndu-se `n timpul liber, a v\zut un t=n\r cum vrea s\ dea spargerea Un ho] a fost prins `n flagrant de poli]i[ti, ascunz=ndu-se de ace[tia sub lenjeria de pe un pat din casa `n care tocmai...

N circa patru milioane de euro ar fi necesare pentru podurile de la Vere[ti [i Ro[cani, iar alte [ase milioane de euro sunt necesare pentru cinci poduri din comuna Todire[ti, dou\ poduri din comuna M\n\stirea Humorului [i c=te un pod din comunele Ostra, Ili[e[ti, Straja [i P=rte[tii de Jos n Consiliul Jude]ean (CJ) Suceava a aprobat, `n [edin]a de ieri a deliberativului,...

Consilierii jude]eni suceveni au aprobat, `n [edin]a de ieri, proiectul de hot\r=re cu privire la ridicarea interdic]iei de construire pe mai multe str\zi situate pe versantul de Nord-Est al municipiului Suceava. Este vorba despre str\zile Bogdan Vod\, Petuniilor, Lasc\r Lu]ia [i Mihail Sadoveanu. ~n favoarea proiectului au votat 30 de consilieri jude]eni din cei prezen]i,...

N concertul va avea loc `n Office’s Club, fiind precedat `n zilele de miercuri [i vineri de un concurs de produc]ie muzical\ [i un concursul na]ional de DJ Asocia]ia „Youth Can Do It”, `n parteneriat cu Direc]ia Jude]ean\ de Tineret Suceava [i Inspectoratul de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Suceava, a organizat a doua edi]ie a Festivalului Antiviolen]\ „Night Music”...

. De la Suceava, municipiul re[edin]\ de jude], [i pân\ în satul Brodina de Sus, comuna Izvoarele Sucevei, sunt, prin R\d\u]i, mai bine de 100 de km. Când se termin\ asfaltul [i intri pe valea Brodinei, un defileu f\r\ seam\n, în care po]i asculta f\r\ întreruperi simfonia p\durii, drumul nu este deloc prietenos cu c\l\torul, dovad\ c\ mai marii no[tri conduc\tori...