Te afli in categoria ‘Suceava’

sculptura a fost realizat\ de artistul Savin Hant\r, cel care a f\cut [i statuia din marmur\ de Ru[chi]a, care `l reprezint\ pe p\rintele Ilarion Argatu, statuia Maicii Domnului [i f=nt=na artezian\ din incinta complexului monahal din Boroaia n statuia se dore[te o `ntruchipare a personajului care i-a salvat...

`n primul trimestru al acestui an s-au acordat cu 10% mai multe autoriza]ii de construc]ie fa]\ de aceea[i perioad\ a anului trecut n ponderea cea mai mare – peste 75% din autoriza]ii – s-au acordat `n mediul rural A[a cum statistic ne-am obi[nuit, Suceava a fost [i la sf=r[itul primului trimestru al acestui an `n topul jude]elor `n care se construie[te `n ciuda...

nereu[indu-i ac]iunea, Mortogan a t=lh\rit-o pe fat\ de un telefon mobil n a fost prins dup\ un kilometru de alerg\tur\ pe c=mp, de concubinul acesteia, care l-a predat poli]iei O t=n\r\ de 18 ani din jude]ul Bac\u, lucr\toare zilier\ `n gr\dina din R\d\u]i a unei societ\]i comerciale cu sediul `n Marginea a fost la un pas de a fi violat\ de un r\d\u]ean abia ie[it din...

deficitul comercial a crescut `ns\, `ntr-o lun\, cu un milion de euro fa]\ de aceea[i lun\ din 2010 Conform datelor furnizate de Direc]ia Jude]ean\ de Statistic\ (DJS), `n perioada 1ianuarie -31 martie 2011, indicele cifrei de afaceri a întreprinderilor cu activitate principal\ de industrie, fa]\ de aceea[i perioad\ a anului 2010, a fost de 109,7%. De asemenea, indicele...

`n martie a.c. s-au n\scut `n Suceava 568 copii, `nregistr=ndu-se `n acela[i interval 682 decese ~n jude]ul Suceava, martie a `nsemnat a  treia lun\ consecutiv\ de sc\dere a popula]iei, consemn=ndu-se un spor natural negativ. Conform datelor furnizate de Direc]ia Jude]ean\ de Statistic\, `n luna martie 2011, în jude]ul Suceava, s-au n\scut  568 copii, num\rul lor fiind...

113 elevi din 14 jude]e (Ia[i, Ialomi]a, Vrancea, Prahova, Br\ila, Arad, Salaj, Arad, Alba, Dolj, Ilfov, Vaslui, Suceava [i Harghita) s-au adunat la Putna pentru a participa la provocarea lansat\ prin acest concurs, aceea de a eviden]ia interferen]a celor dou\ discipline, Limba rom=n\ [i Religia, [i de a reliefa simultaneitatea lor `n textele literare din programa [colar\....