secretarasite

Te afli in categoria ‘Suceava’

Adaosurile farmaciilor [i ale distribuitorilor acestui tip de medicamente vor fi mai mici de la 1 august, de maxim 30%, respectiv 20 lei, cu zece lei mai pu]in dec=t p=n\ acum u m\sura a fost luat\ de Ministerul S\n\t\]ii pentru ca bugetul aprobat pentru anul 2011 s\ poat\ acoperi o mare parte din consumul...

La I{J Suceava au fost `nscri[i 836 de candida]i pentru a ocupa unul din cele 74 de posturi didactice titularizabile  u  Inspectoratul {colar al Jude]ului Suceava a f\cut public\ lista candida]ilor `nscri[i pentru a ob]ine un post didactic titularizabil u concuren]a e aprig\, exist=nd discipline unde zeci de candida]i sunt `nscri[i pentru un singur post u din cei 836...

Acesta era bolnav de insuficien]\ renal\ cronic\ [i dependent de hemodializ\, nu [i-a mai putut suporta boala [i a `ncercat s\ se sinucid\, `nghi]ind 30 de tablete de medicamente u medicii l-au putut ajuta rapid, eliminarea toxicului din organism fiind posibil\ `n mai pu]in de dou\ ore prin procedura de cur\]are a s=ngelui prin dializ\ t ~n cursul zilei de luni, la orele...

Cristina Ionescu, fost\ Iord\chel, are `n continuare o situa]ie material\ bun\ `n pofida scandalurilor cu tent\ penal\ `n care a fost implicat\ `n leg\tur\ cu activitatea ei de la Casa de Asigur\ri de S\n\tate u Monica S\ndulescu nu mai e la conducerea Direc]iei de Protec]ie a Copilului, demision=nd `nainte de a se vehicula o serie de acuza]ii la adresa ei, `ns\ situa]ia...

152 de candida]i au absentat la proba scris\ a bacalaureatului, cea de Limba [i literatura rom=n\ u doi elevi suceveni cu probleme de s\n\tate au sus]inut prima prob\ scris\ `n condi]ii speciale u caracterizarea unui personaj dintr-un text dramatic studiat a fost cerin]a care a ridicat cele mai multe probleme examina]ilor suceveni t Indiferent de calificativele pe care...

Evaluarea performan]elor profesionale individuale ale personalului contractual angajat al Direc]iei de S\n\tate Public\ Suceava va deveni obligatorie `n cursul lunii iulie, pe criterii explicite, similare cu cele care se aplic\ func]ionarilor publici u `n func]ie de calificativul primit la evaluare, fiecare angajat ar trebui s\ aib\ un cuantum de salarizare corespunz\tor...