Te afli in categoria ‘Suceava’

Inaugurarea rutei ocolitoare a municipiului re[edin]\ de jude] pentru 2011 este unul din scopurile primarului Sucevei, Ion Lungu. El [i-a exprimat speran]a, ieri, `n conferin]\ de pres\, c\ Ministerul Transporturilor [i Infrastructurii va asigura finan]area necesar\ finaliz\rii lucr\rilor [i `n cursul anului...

Pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, s-a declarat nemul]umit de modul `n care administra]ia local\ din municipiul Vatra Dornei s-a preg\tit pentru iarna aceasta, f\c=nd referire la problemele privind aprovizionarea cu rumegu[ necesar centralei termice din localitate. Gheorghe Flutur a cerut [i prefectului Sorin Popescu s\ verifice situa]ia rumegu[ului...

Judec\torii Cur]ii de Apel Suceava au respins ieri cererea de liberare sub control judiciar formulat\ de Paul Iova, cercetat `n stare de arest [i acuzat de comiterea infrac]iunilor de contraband\ cu ]ig\ri [i constituire de grup infrac]ional organizat. Avocatul ap\r\rii, Laurian Ostaficiuc a sus]inut `n pledoaria sa, faptul c\ Iova nu a participat la s\v=r[irea infrac]iunilor...

N Dumitru [i Aspazia Omania `mpreun\ cu cei patru copii [i bunica lor au r\mas f\r\ `ntreaga gospod\rie, care le-a fost f\cut\ scrum de un incendiu n  desi cred `n Mo[ Cr\ciun, cei patru fra]i  spun c\ doar dac\ s-ar `nt=mpla o minune Mo[ul ar ajunge [i la ei S\rb\torile de sf=r[it de an nu sunt un motiv de bucurie pentru to]ii oamenii. Este [i cazul unei familii din...

Pu]ini suceveni au venit ieri diminea]\  s\ asiste la ceremonialul dedicat împlinirii a 21 ani de la Revoluţia din 1989. F\r\ discursuri, evenimentul desf\[urat la troi]a de lîng\ Biserica „Sfînta Înviere” din centrul Sucevei a  cuprins o slujb\ de pomenire a Eroilor Revolu]iei, dup\ care au fost depuse coroane de flori din partea institu]iilor publice, asocia]iilor...

N „Respectând o str\veche tradi]ie polonez\ adus\ de înainta[ii no[tri care au g\sit aici a doua lor cas\, în jurul mesei s-a reunit marea familie a polonezilor [i a celor ce le sunt apropia]i [i dragi”, a declarat deputatul Ghervazen Longher,  pre[edintele Uniunii Polonezilor din Rom=nia n  invita]ii au m=ncat oplatek, simbol al p=inii sfinte n” A fost un an...