Te afli in categoria ‘Suceava’

N prima cas\ care a intrat `n reconstruc]ie `n comuna Dorne[ti, a familiei lui Viorel Marcu, care are [apte copii, a fost vizitat\ de pre[edintele Traian B\sescu `n prima zi c=nd aici se turna funda]ia Pre[edintele Traian B\sescu este a[teptat, joi diminea]\, `n comuna sucevean\ Dorne[ti, care a fost afectat\...

Gheroghe Flutur, presedintele CJ Suceava N “Sunt trei companii din Suceava care au ob]inut contractul de execu]ie [i `n loc s\ fie bucuroase c\ au de lucru vedem c\ au `nt=rzieri foarte mari”, a a declarat ieri pre[edintele Consiliului Jude]ena Suceava, Gheorghe Flutur ~n cursul zilei de ast\zi are loc, la Consiliul Jude]ean, o [edin]\ cu reprezentan]ii firmelor care...

. N `ncrederea `n piata imobiliar\ se mai p\streaza doar `n c=teva ora[e din ]ar\, potrivit unui raport `ntocmit de compania de consultan]\ Darian n la Suceava, `n jum\tate de an, pre]ul mediu al apartamentelor noi a sc\zut cu aproape 12%, `n timp ce la apartamentele vechi diminuarea este sub 3% n pre]ul mediu de v=nzare la apartamentele noi s-ar situa `n jurul a 800 de...

. toate prim\riile din jude]ul Suceava au trebuit sa trimit\, la Agen]ia Na]ionala a Func]ionarilor Publici, p=na în data de 16 august, situa]iile privind noile organigrame prefectul de Suceava, Sorin Popescu, spune ca au fost c=teva situa]ii în jude] în care consiliile locale nu au adoptat organigramele Disponibiliz\rile în administra]ia publica suceveana au intrat...

. N `n urma comandamentului ce a avut loc ieri la Prim\ria municipiului Suceava, pe proiectul ISPA, viceprimarul Viorel Seredenciuc a ]inut s\ eviden]ieze un aspect clar `n cursul discu]iilor purtate cu cei prezen]i, [i anume faptul c\, dup\ executarea lucr\rilor pe anumite str\zi, firmele nu mai revin pentru readucerea suprafe]elor la starea ini]ial\ Autorit\]ile locale...

Inspectoratul Scolar Suceava nu gaseste 1000 de liceeni inspectorii [colari au trimis adrese tuturor unit\]ilor [colare din jude] prin care li s-a cerut sa identifice situa]ia absolven]ilor de clasa a VIII-a – c=]i dintre ei au plecat în str\in\tate [i c=]i au abandonat [coala, limit=ndu-se la înv\]\m=ntul gimnazial în urma repartiz\rii computerizate pentru admiterea...

romfour romfourromfour romfourromfourromfourromfour