Te afli in categoria ‘Suceava’

N consulul general al Ucrainei la Suceava, Vasyli Boeciko, `l trimite pe fostul director al Direc]iei de Cultur\ [i Patrimoniu Suceava s\ se informeze la Ambasada Rom=niei din Kiev asupra motivelor care au stat la baza interdic]iei n “Am aflat atunci c\ interdic]ia `n ceea ce m\ prive[te a intrat `n vigoare...

N de la Real Design la Casa Plus, de la Adicost la Oil D Negru, multe firme care ]ineau acum doi ani capul de afi[ al ini]iativei private sucevene s-au pr\bu[it `n 2010 n 1.000 de societ\]i comerciale din jude] au intrat `n ultimii doi ani `n insolven]\ sau faliment  n Peste 1.000 de firme sucevene au intrat `n cei doi ani de criz\ parcur[i deja `n procedura insolven]ei...

N primarul Ion Lungu a declarat c\ `n [edin]a de joi a Consiliului Local Suceava vor fi supuse aprob\rii un proiect de buget local [i mai multe proiecte de hot\r=re privind indicatori tehnico – economici ai unor investi]ii [i nivelul de subven]ii acordate pentru SC TPL SA Suceava ~ncep=nd cu data de 1 februarie, elevii suceveni vor putea s\ beneficieze de abonamente...

N at=t primarul comunei {cheia, c=t [i directorul firmei care execut\ lucr\rile atrag aten]ia c\ din cauza regimului de vitez\ pe [oseaua de centur\ nu este posibil s\ fie construite pode]e de c\tre cei ale c\ror case sunt deja situate sau vor fi construite aproape de ruta ocolitoare Primarii din localit\]ile unde se construie[te [oseaua de centur\ a Sucevei [i firma...

N viceprimarul Ioan Scotni]chi spune c\ sunt persoane pe numele c\rora s-au adunat la Prim\rie [i c=te 60 de amenzi, `n ultimii trei ani n niciuna dintre cele 10-15 amenzi administrate zilnic romilor din {cheia pentru c\ circul\ cu c\ru]ele pe drumurile na]ionale ori prin Suceava nu este achitat\ n “sunt persoane care au de pl\tit amenzi totale de peste 300 de milioane,...

N tema conferin]ei ce va fi sus]inut\, joi, la Muzeul de Istorie de c\tre ~PS Pimen este „Comori cultural-spirituale ale Bucovinei”, conducerea Muzeului inten]ion=nd s\ invite, lunar, la Suceava, diverse personalit\]i ca s\ conferen]ieze, printre acestea numarandu-se fostul ministru al Culturii, academician R\zvan Theodorescu, [i maestrul Grigore Le[e Joi, 27 ianuarie,...