Te afli in categoria ‘Suceava’

Inspectoratul Scolar Suceava N rezultatele finale ale concursului de suplinire relev\ o situa]ie nepl\cut\, care se va r\sfr=nge, cel mai probabil, `n calitatea actului educa]ional – candida]ii care au luat note de 3 [i de 4 `n urma concursului de titularizare din luna iulie nu numai c\ au promovat...

N `n Cipru sunt c\uta]i, `n principal, brutari, sudori [i  tinichigii, pe c=nd maltezii cer nu mai pu]in de 200 de asisten]i medicali [i 20 de farmaci[ti N s\pt\m=na aceasta oferta de locuri de munc\ a AJOFM a fost `n descre[tere fa]\ de s\pt\m=na trecut\ La Agen]ia Jude]ean\ pentru Ocuparea For]ei de Munc\ (AJOFM) Suceava sunt `nregistrate 193 locuri de munc\ vacante. Dup\...

N mar]i sear\, pe faxul Direc]iei de Cultur\ [i Patrimoniu Suceava a venit confirmarea reinstal\rii sale `n func]ia de director al institu]iei din partea Ministerului Culturii [i Patrimoniului Na]ional N el `l `nlocuie[te pe Daniel Hrenciuc dup\ ce Ordonan]a `n baza c\reia acesta a fost numit la conducerea Direc]iei a fost declarat\ neconstitu]ional\ ~ncep=nd de ieri,...

N dup\ ce s-au realizat lucr\ri pe una din p\r]ile laterale ale str\zii, s-a acoperit por]iunea, s-au luat utilajele, continu=nd lucr\rile pe o alt\ strad\, reprezentantul firmei TMUCB [i-a adus aminte c\ mai trebuie f\cute ni[te bran[amente pe cealalt\ parte lateral\ a str\zii 22 Decembrie, pe care nu s-a intervenit Acelea[i lucr\ri de modernizare a conductelor de ap\...

Trei drumuri jude]ene din Suceava care fac leg\tura cu grani]a cu Ucraina urmeaz\ s\ fie transferate Companiei Na]ionale de Autostr\zi [i Drumuri Na]ionale din România (CNADNR) [i vor fi reabilitate [i clasificate ca drumuri na]ionale în cadrul Programului de aderare la Spa]iul Schengen. Pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat ieri...

Organiza]ia Jude]ean\ a Uniunii Na]ionale pentru Progresul Rom=niei – UNPR a transmis un comunicat de pres\ prin care propune discutarea `n aceast\ sesiune extraordinar\ a Parlamentului a legii privind introducerea impozitului de solidaritate. Acest proiect prevede ca persoanele fizice care de]in bunuri imobile, constând în locuin]e sau terenuri, precum [i bunuri...

romfour romfourromfour romfourromfourromfourromfour