Te afli in categoria ‘Suceava’

Aproape 12.000 de [omeri se aflau `n decembrie `n eviden]ele Agen]iei Jude]ene pentru Ocuparea For]ei de Munc\N pentru ace[tia [i nu numai, debutul anului 2012 aduce o cre[tere considerabil\ a num\rului de oferte de munc\ ale angajatorilor europeni, cea mai bogat\ [i diversificat\ ofert\ venind din partea...

Primele constat\ri ale comisarilor financiari, `ntr-un control `nceput `n luna octombrie a anului trecut, relev\ eludarea de la plata datoriilor c\tre bugetul de stat a firmei apar]in=nd afaceristului Nelu H=n]ar, patronul fabricii de re[apare a cauciucurilor de la Slobozia – Gr\nice[ti cu cifre astronomice, `n lei vechi n verific\rile nu sunt terminate, `ns\ confirm\...

~n opinia procurorului general al Parchetului de pe l=ng\ Curtea de Apel Suceava, Vasile Mandici, decizia luat\ de magistra]ii suceveni `n cazul omului de afaceri sucevean Vasile Pu[ca[u este nelegal\, `n acest sens formul=ndu-se un recurs ce va fi judecat de c\tre ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie n data la care se va judeca recursul va fi stabilit\ `n cursul zilei...

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, vrea ca sec]ia de teologie de la Colegiul Na]ional „{tefan cel Mare” s\ redevin\ ceea ce a fost p=n\ `n urm\ cu aproximativ un an de zile, adic\ seminar teologic. Ion Lungu a precizat c\ va face demersuri `n acest sens la Ministerul Educa]iei pentru ca vechiul Seminar teologic „Mitropolit Dosoftei” s\ `[i recapete personalitatea...

Scolile vor putea `nfiin]a din toamn\ clase profesionale, `ns\ doar dac\ au parteneriate `ncheiate cu societ\]i comerciale care s\ asigure practica elevilor dar [i angajarea absolven]ilor N [colarizarea elevilor care se vor `nscrie pentru a urma aceast\ form\ de `nv\]\m=nt se va face `n cadrul liceelor tehnice [i a grupurilor [colare din jude] ~ncep=nd din toamna acestui...

Unul dintre parlamentarii para[uta]i `n jude]ul Suceava, pedelistul Sorin Fodoreanu, se joac\ de-a politica `n Parlamentul Rom=niei n probabil peste 99% dintre suceveni nu mai [tiu c\ b\tr=nelul respectiv este parlamentar datorit\ voturilor lor n ultimul demers politic al lui Fodoreanu a st=rnit hohote de r=s `n Opozi]ie [i nervi `n tab\ra Puterii n Fodoreanu nu este mul]umit...