Te afli in categoria ‘Suceava’

. lucr\rile care mai sunt de realizat [i care presupun din nou închiderea sensului giratoriu pe o anumita por]iune nu vor dura mai mult de o s\pt\m=n\, a spus viceprimarul Viorel Seredenciuc Dupa ce sensul giratoriu de la Cinematograful Modern a tot  fost închis [i deschis pentru c=teva zile traficului...

. n la t=rnosirea Bisericii „Sf=ntul Vasile cel Mare” din Cartierul Tineretului, ~PS Pimen a rostit o frumoas\ predic\ axat\ pe pilda Vi]ei de Vie [i Veacul acestei lumi, ]in=nd s\ mul]umeasc\ primarului Ion Lungu pentru sprijinul acordat Bisericii de-a lungul anilor n „O parte din lume `[i tr\ie[te via]a f\r\ leg\tura aceasta cu Hristos, leg\tur\ ce const\ `n `mplinirea...

. N “Este vorba despre un cadru didactic care a invocat motive personale – a demisionat [i a plecat la munc\ `n str\in\tate”, a declarat Laura Hacman, purt\torul de cuv=nt al Inspectoratului {colar Suceava n pentru a scoate `n eviden]\ `nc\ o dat\ paradoxul sistemului de `nv\]\m=nt sucevean, amintim c\ anul trecut s-au `nregistrat cinci demisii, iar `n 2008 au fost...

. N lunar, se `nregistreaz\ circa 200 de noi cazuri, cele mai multe viz=nd restan]e c\tre b\nci, executori judec\tore[ti, prim\rii [i pensii de `ntre]inere, iar suma care se adaug\ la soldul deja existent este de circa 200.000 lei n ca num\r, cei mai mul]i pensionari au de pl\tit lunar sume de bani c\tre executori judec\tore[ti, la finalul lunii iulie figur=nd 288 astfel...

. N printre recomand\rile MECTS privind organizarea de c\tre [coli în condi]ii optime a noului an [colar se num\r\ efectuarea demersurilor pentru ob]inerea autoriza]iei sanitare de func]ionare [i igienizarea spa]iilor de înv\]\mânt n aceste cheltuieli trebuie suportate de consiliile locale, a atras aten]ia inspectorul general al Inspectoratului {colar Suceava, Petru...

Primarul Constantin Gabriel Serban N `n zona str\zii Bune[ti, situat\ de cealalt\ parte a r=ului Moldova, `n apropiere de fosta IRTA, nu se poate ajunge cu mijloacele auto pentru c\ podul a fost rupt din data de 29 iunie [i p=n\ acum nu a fost reparat n primarul Constantin Gabriel {erban sus]ine c\ `n cursul s\pt\m=nii viitoare se vor face lucr\rile la un pod provizoriu,...

romfour romfourromfour romfourromfourromfourromfour