Te afli in categoria ‘Suceava’

N potrivit purt\torului de cuv=nt al Inspectoratului {colar Jude]ean Suceava, prof. Laura Hacman, `n aceast\ sesiune nu au fost semnalate cazuri speciale, cei 1.021 candida]i urm=nd a fi examina]i `n cele trei centre stabilite anterior N absolven]ii `nv\]\m=ntului particular, al\turi de absolven]ii de liceu...

N `n primul semestru al acestui an, produc]ia industrial\ a crescut cu 1%, iar cifra de afaceri cu 8,4% `n industrie Produc]ia industrial\ a crescut `n Suceava, conform datelor puse la dispozi]ie de Direc]ia Jude]ean\ de Statistic\, cu 1%. Indicele produc]iei industriale în jude]ul Suceava, pentru unit\]ile urm\rite statistic – e[antion reprezentativ la nivel de...

. sucevenii care lucreaz\ în str\in\tate i-au spus lui Gheorghe Flutur c\ în ]ar\ nu au siguran]a zilei de m=ine un [ir lung de nemul]umiri a fost punctat, ieri, de cei care lucreaz\ în str\in\tate [i vin în Rom=nia, încep=nd de la mita pe care trebuie s\ o dea func]ionarilor sau prin spitale [i p=n\ la [icanele poli]i[tilor la adresa [oferilor care conduc ma[ini...

Andreas Treichl N o delega]ie a conducerii Erste Bank a sosit asear\ la Suceava [i urmeaz\ s\ aib\ `n cursul zilei de ast\zi o `ntrevedere cu pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, pentru a discuta despre oportunit\]ile de afaceri n [eful administra]iei jude]ene a declarat c\ va prezenta [i un proiect de modernizare a aeroportului, lucrare care necesit\...

Inspectoratul Scolar Suceava N rezultatele finale ale concursului de suplinire relev\ o situa]ie nepl\cut\, care se va r\sfr=nge, cel mai probabil, `n calitatea actului educa]ional – candida]ii care au luat note de 3 [i de 4 `n urma concursului de titularizare din luna iulie nu numai c\ au promovat examenul de suplinire, ci au luat note mari, de 7, 8 sau chiar peste...

N `n Cipru sunt c\uta]i, `n principal, brutari, sudori [i  tinichigii, pe c=nd maltezii cer nu mai pu]in de 200 de asisten]i medicali [i 20 de farmaci[ti N s\pt\m=na aceasta oferta de locuri de munc\ a AJOFM a fost `n descre[tere fa]\ de s\pt\m=na trecut\ La Agen]ia Jude]ean\ pentru Ocuparea For]ei de Munc\ (AJOFM) Suceava sunt `nregistrate 193 locuri de munc\ vacante. Dup\...

romfour romfourromfour romfourromfourromfourromfour