Te afli in categoria ‘Suceava’

La 1 aprilie, Agen]ia Jude]ean\ pentru Ocuparea For]ei de Munc\ Suceava a raportat o nou\ sc\dere a ratei [omajului, ajung=nd `n prezent la 5,77%, cu 1,21% `n sc\dere fa]\ de luna precedent\. Pentru luna februarie 2011, rata [omajului din jude] a fost de 6,98%. ~n luna martie AJOFM a pus la dispozi]ie sucevenilor...

N `n aceast\ prim\var\ este asigurat\ mai pu]in de o treime din num\rul de puie]i necesar pentru `mp\durirea suprafe]ei stabilite pentru `mp\durire `n acest an Aproape 7,9 milioane de puie]i produ[i `n pepinierele sucevene sunt disponibili pentru campania de `mp\durire din prim\vara acestui an. Din puie]ii produ[i, cea mai mare parte o reprezint\ puie]ii de molid care...

Vineri, 1 aprilie a avut loc, la Institu]ia Prefectului – Jude]ul Suceava, [edin]a Comisiei Jude]ene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privat\ asupra Terenurilor. ~n cadrul [edin]ei au fost validate, `n vederea reconstituirii dreptului de proprietate, 379 de hectare de terenuri, din care 152 de hectare de terenuri forestiere [i 227 de hectare de terenuri...

N „Dup\ 161 de ani, evolu]ia Jandarmeriei constituie un drum parcurs pe linia afirm\rii ca institu]ie sigur\, credibil\ [i echidistant\, `n folosul cet\]eanului”, a spus generalul de brigad\ Eugen {alar, [eful IJJ Suceava n „To]i au muncit foarte mult [i s-au preg\tit mai mult\ vreme pentru ca totul s\ decurg\ bine”, a precizat purt\torul de cuv=nt al IJJ Suceava,...

N `n 14 zile lucr\toare din martie a.c. au fost depuse la Tribunalul Suceava 55 de cereri de deschidere a procedurilor de insolven]\ n anul trecut, media lunar\ a firmelor trimise `n insolven]\ nu a dep\[it 50 de cazuri Luna martie a acestui an poate fi considerat\ o lun\ record `n ceea ce prive[te num\rul de dosare de insolven]\ [i faliment `nregistrate la Tribunalul...

N conform unui proiect de lege care ar fi trebuit s\ intre `n vigoare `ncep=nd de ast\zi, num\rul angaja]ilor din structurile Ministerului Administra]iei [i Internelor urmeaz\ s\ se reduc\ cu 18.000 de persoane, la nivel na]ional n prevederile din legea bugetului pe acest an nu asigur\ finan]area pentru ace[tia n disponibiliz\rile programate `ncep=nd de ast\zi au fost...

romfour romfourromfour romfourromfourromfourromfour