Te afli in categoria ‘Economic’

. România [i Ungaria sunt singurele pie]e imobiliare din Europa de Est neatractive pentru investitori, din cauza activelor supraevaluate, lipsa tranzac]iilor ar\tând necesitatea sc\derii în continuare a pre]urilor propriet\]ilor, potrivit unui studiu realizat de compania DTZ la nivel mondial. DTZ a realizat...

. Persoanele care ob]in venituri numai din activit\]i independente trebuie s\ î[i declare lunar veniturile ob]inute la CNAS, CNPAS [i ANOFM. Pe lâng\ aceste declara]ii, românii sunt nevoi]i s\ achite lunar [i d\rile c\tre aceste institu]ii. De[i termenul limit\ de depunere a declara]iilor [i  de achitare a impozitelor expir\ ast\zi, func]ionarii publici înc\ nu [tiu...

. Ordonan]a privind contractele de credit ale popula]iei este excep]ional\ [i d\ clien]ilor posibilitatea de a negocia [i de a ob]ine un cost mai bun, în condi]iile în care b\ncile au f\cut ce au vrut cu persoanele fizice, consider\ Dan {ucu, proprietarul Mobexpert. “Principala problem\ pe care o v\d este imposibilitatea unora dintre juc\torii prezen]i în economie...

. Criza este o binecuvântare întrucât a ajutat la cre[terea puternic\ a productivit\]ii prin reducerea presiunii de pe pia]a muncii pentru acordarea de cre[teri salariale, consider\ Radu Timi[, proprietarul produc\torului de mezeluri CrisTim, [i George Copos, care controleaz\ grupul Ana Holding. Timi[ [i Copos au afirmat luni, în cadrul întâlnirii ZF Expert, c\ România...

. “Angajamentul de a nu fi aplicate retroactiv prevederile din OUG 50 privind creditele consumatorilor a fost p\strat în scrisoarea de inten]ie negociat\ cu FMI, dar Guvernul nu are niciun motiv s\ modifice legisla]ia, pentru c\ nu este vorba de retroactivitate. Legisla]ia a primit avizul c\ nu încalc\ nicio prevedere UE”, au declarat pentru Mediafax sursele...

Mihai Şeitan Ministrul Muncii, Mihai Şeitan, a declarat, joi, la Târgovişte, că se urmăreşte ca salariul minim pe economie să fie unic, în cuantum cuprins între 600 şi 700 de lei, în acest sens existând negocieri cu sindicatele şi cu patronatele, transmite Mediafax. “În ceea ce priveşte salariul minim pe economie, suntem în negocieri şi cu sindicatele,...

romfour romfourromfour romfourromfourromfourromfour