Te afli in categoria ‘Economic’

. Leul românesc s-ar putea deprecia faţă de euro la un nivel minim record din cauza riscului ‘instabilităţii politice’ în România şi a temerii că redresarea mondială afectează cererea pentru active mai riscante, se arată într-o analiză realizată de Brown Brothers Harriman &...

. România [i Ungaria sunt singurele pie]e imobiliare din Europa de Est neatractive pentru investitori, din cauza activelor supraevaluate, lipsa tranzac]iilor ar\tând necesitatea sc\derii în continuare a pre]urilor propriet\]ilor, potrivit unui studiu realizat de compania DTZ la nivel mondial. DTZ a realizat un index al valorii activelor imobiliare la nivel mondial pe...

. Persoanele care ob]in venituri numai din activit\]i independente trebuie s\ î[i declare lunar veniturile ob]inute la CNAS, CNPAS [i ANOFM. Pe lâng\ aceste declara]ii, românii sunt nevoi]i s\ achite lunar [i d\rile c\tre aceste institu]ii. De[i termenul limit\ de depunere a declara]iilor [i  de achitare a impozitelor expir\ ast\zi, func]ionarii publici înc\ nu [tiu...

. Ordonan]a privind contractele de credit ale popula]iei este excep]ional\ [i d\ clien]ilor posibilitatea de a negocia [i de a ob]ine un cost mai bun, în condi]iile în care b\ncile au f\cut ce au vrut cu persoanele fizice, consider\ Dan {ucu, proprietarul Mobexpert. “Principala problem\ pe care o v\d este imposibilitatea unora dintre juc\torii prezen]i în economie...

. Criza este o binecuvântare întrucât a ajutat la cre[terea puternic\ a productivit\]ii prin reducerea presiunii de pe pia]a muncii pentru acordarea de cre[teri salariale, consider\ Radu Timi[, proprietarul produc\torului de mezeluri CrisTim, [i George Copos, care controleaz\ grupul Ana Holding. Timi[ [i Copos au afirmat luni, în cadrul întâlnirii ZF Expert, c\ România...

. “Angajamentul de a nu fi aplicate retroactiv prevederile din OUG 50 privind creditele consumatorilor a fost p\strat în scrisoarea de inten]ie negociat\ cu FMI, dar Guvernul nu are niciun motiv s\ modifice legisla]ia, pentru c\ nu este vorba de retroactivitate. Legisla]ia a primit avizul c\ nu încalc\ nicio prevedere UE”, au declarat pentru Mediafax sursele...

romfour romfourromfour romfourromfourromfourromfour